Pravila in pogoji nagradne igre za Facebook in Instagram

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

Organizator nagradne igre je podjetje Miro Krstič s.p., s sedežem na naslovu Tržaška cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družbenima omrežjema Instagram (v nadaljevanju Instagram) in Facebook (v nadaljevanju Facebook), ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka ali Instagrama. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Instagram, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook ali Instagram. Facebook ali Instagram ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

Nagradna igra bo potekala v času od 19.06.2024 do vključno 03.07.2024 ob polnoči. Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo preko Instagrama.

Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na Instagram strani @Optika.krstic in na Facebook profilu podjetja Optika Krstič.

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da sledi Instagram profilu @Optika.krstic v komentarju objave označi 2 osebi. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil 4 vintage sončna očala 4 izžrebanim nagrajencem.

Žrebanje bo potekalo 4.7.2024.

Žrebanje ne bo javno, izvedel pa jih bo organizator. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa na podlagi ustrezno kvalificiranih objav na obeh družbenih omrežjih.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka v okviru izžrebancev te nagradne igre. Organizator bo izžrebane nagrajence o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 2 (dveh) delovnih dni po izvedenem žrebanju oz. po zaključku nagradne igre, in sicer z objavo na Instagram profilu @Optika.krstic ter Facebook profilu podjetja Optika Krstič in s pozivom, da na zasebno sporočilo Instagram profila @Optika.krstic ter Facebook profila podjetja Optika Krstič pošlje sporočilo s svojim imenom, priimkom in naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se izžrebanec v roku 3 (treh) delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Instagram profilu @Optika.krstic ter Facebook profilu podjetja Optika Krstič ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 10 (desetih) delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

5. NAGRADE NAGRADNE IGRE

Nagrajenec dobi vintage sončna očala.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizatorja sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Instagram profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je organizator dolžan zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ljubljana, 14.6.2024